HANKINTATOIMEN TRANSFORMAATIO

Hankintatoimi mielletään perinteisesti vain operatiiviseksi toiminnoksi, jossa hankintaa ja toimitusketjun hallintaa lähestytään kustannuskeskeisestä kulmasta. Uusimmilla teknologisilla innovaatioilla ja digitalisaatiolla voidaan kuitenkin mahdollistaa strateginen, liiketoimintaprioriteetteihin perustuva, ketterä hankintatoimi. Kuten myös muilla liiketoiminnan alueilla, myös hankintatoimessa voidaan nauttia digitalisaation myötä mittavista hyödyistä. Kun organisaatiosi hankintatoimi integroituu saumattomasti hankinnasta maksuun, mahdollistaa se ajantasaisen tietovirran seurannan ja päätöksenteon tueksi. Hankintatoimen transformaatiolla voidaan mahdollistaa parempia käyttökokemuksia, suoraviivaistaa ja automatisoida prosesseja, sekä tuottaa älykästä analytiikkaa, jolla pystytään ohjaamaan hankintoja haluttuun suuntaan. Suoraviivainen ja intuitiivinen käyttökokemus tukee käyttäjiä tekemään hankintoja organisaatiosi linjausten ja sopimusten mukaisesti.

Hankintatoimen transformaatio on matka, joka kattaa organisaatiosi nykytilasta ja tulevaisuuden visiosta riippuen eri alueita ja vaiheita. Jokainen matka on yksilöllinen ja me tarjoamme organisaatiollesi tukea matkan jokaisella vaiheella, aina hankintatoimen transformaation esiselvityksestä ja tiekartasta teknologiseen ratkaisuun ja sen ylläpitoon. Hyödynnämme ratkaisuissamme modernia SAP Ariba hankintatoimen ratkaisuportfoliota.

SAP Talous - Toiminnanohjaus talous - Ota yhteyttä Janina Luotoon

OTA YHTEYTTÄ
Jenni Lonka
CBO, Sourcing and Spend Management
jenni.lonka@isletgroup.fi
+358 40 567 5037

Esiselvitys ja tiekartta

Tarjoamamme esiselvitys ja tiekartta antavat suunnan ja tukevat organisaatiosi ensiaskeleita hankintatoimen transformaatioon. Ne antavat organisaatiollesi selkeät askelmerkit transformaation toteuttamiseksi, perustuen organisaatiosi hankintatoimen nykytilaan – miten ja missä järjestelmissä hankintatoimea toteutetaan nykyisellään, ja minkälaisia tavoitteita organisaatiollasi on hankintatoimenne tulevaisuudelle. Tiekartan avulla organisaatiosi saa selkeyttä ja läpinäkyvyyttä siihen, mitä transformaatio käsittää, niin teknisestä kuin liiketoimintahyötyjen näkökulmasta. Esiselvitys sisältää myös eri siirtymäpolkujen vertailun, aikatauluehdotukset ja alustavan investointisuunnitelman.

Ostaminen

SAP Ariba Procurement -ostamisen ratkaisu auttaa organisaatiotasi neuvottelemaan parempia sopimuksia, kontrolloimaan kuluja, hallitsemaan ostamiseen liittyviä riskejä ja parantamaan kannattavuutta ostamisen prosesseissa. Ratkaisuun on integroitavissa erilaisia katalogeja, joista ostajan on mahdollista tehdä ostoja ohjatusti, käyttäjäystävällisessä ja verkkokauppamaisessa käyttöliittymässä, organisaatiosi asettamien kriteerien ja rajoitusten puitteissa.

Ostamisen ratkaisut kattavat seuraavat osa-alueet:

 • Ostaminen (SAP Ariba Buying)
 • Ostaminen ja laskutus (SAP Ariba Buying & Invoicing)
 • Katalogit (SAP Ariba Catalog)

Toimitusketjun hallinta

SAP Ariba Supply Chain -toimitusketjun hallinnan ratkaisu on digitaalinen ratkaisu, joka tukee suoria ostoja, ja integroituu tuotekehityksestä ja -suunnittelusta tuotantoon ja toimitukseen.

Toimitusketjun hallinnan ratkaisuportfolio sisältää seuraavat sovellukset:

 • Suorat materiaalihankinnat (SAP Ariba Direct Material Sourcing)
 • Toimitusketjun yhteistyö (SAP Ariba Supply Chain Collaboration)

 

Toimittajien hallinta

SAP Ariba Supplier Management -toimittajien hallinnan ratkaisun avulla organisaatiosi on mahdollista ohjata hankintoja preferoiduille toimittajille ja hallita riskejä jokaisessa hankintaprosessin vaiheessa, aina toimittajan rekisteröinnistä kvalifiointiin ja segmentointiin, ja edelleen toimittajan suorituskyvyn seurantaan ja hallintaan.

Toimittajien hallinnan ratkaisuportfolio sisältää seuraavat sovellukset:

 • Toimittajariskien hallinta (SAP Ariba Supplier Risk)
 • Toimittajan elinkaaren hallinta ja suorituskyky (SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance)
 • Toimittajan tietojen ja suorituskyvyn hallinta (SAP Ariba Supplier Information & Performance Management)

 

Strateginen hankinta

SAP Ariba Strategic Sourcing -strategisen hankinnan ratkaisun avulla organisaatiosi on mahdollista hallita hankinnan, sopimuksien ja kulujenhallinnan prosesseja yhdessä paikassa, kaiken tyyppisten hankintojen osalta – niin suorien kuin epäsuorienkin.

Strategisen hankinnan ratkaisuportfolio sisältää seuraavat sovellukset:

 • Kulujen analyysi (SAP Ariba Spend Analysis)
 • Kilpailutukset (SAP Ariba Sourcing)
 • Sopimukset (SAP Ariba Contracts)

 

Talouden toimitusketju

SAP Ariba Financial Supply Chain -talouden toimitusketjun ratkaisu sulautuu osittain yhteen ostamisen ratkaisun kanssa, mahdollistaen ostolaskujen hallinnan ja maksut. Se mahdollistaa ostotapahtumien ja ostolaskujen yhdistämisen ja laskun statuksen seuraamisen, tukien e-ostotilausta ja e-laskutusta.

Talouden toimitusketjun ratkaisut kattavat seuraavat osa-alueet:

 • Laskujen hallinta (SAP Ariba Invoice Management)
 • Ostaminen ja laskutus (SAP Ariba Buying & Invoicing)
 • Maksettavat (SAP Ariba Payables)

Talouden toimitusketjun ratkaisu on SAP Ariba ratkaisuportfolioista hankintaprosessin viimeinen osa-alue. Yhdessä nämä viisi portfoliota muodostavat samalla pilvipohjaisella alustalla toimivan innovatiivisen ja saumattomasti integroituvan SAP Ariba -kokonaisratkaisun.

 

SAP Business Network – Digitaalinen yritysten välinen kauppapaikka

SAP Business Network on maailman suurin B2B-kauppapaikka, jossa ostajat ja myyjät tekevät kauppaa, kasvattavat yhteistyötään ja löytävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Ostajat hallitsevat kauppapaikalla koko hankintaprosessiaan, kontrolloivat kulujaan, löytävät uusia tapoja tehdä säästöjä, ja rakentavat terveellisen, eettisesti toimivan toimitusketjun. Toimittajat puolestaan pystyvät tukemaan ostajiaan saavuttamaan heidän hankinnan tavoitteensa, samalla kun nostavat omaa asiakastyytyväisyyttään, virtaviivaistavat myyntisykliään ja parantavat kassavirtaansa.

 

SAP Ariban ketterä SNAP-toimitusmalli PK-sektorille

Islet toimittaa PK-sektorin yrityksille SNAP-käyttöönottoja. Ariba SNAP on SAP:n tuotteistama käyttöönottomenetelmä, jolla SAP Ariba hankinnanratkaisu otetaan käyttöön 12 viikon interaktiivisessa, ketteriin menetelmiin perustuvassa projektissa. SNAP-projektitoimitusmallin avulla tyypilliset aika- ja resurssihaasteet pystytään eliminoimaan käyttöönottoon liittyen ja ratkaisun hyödyt saadaan nopeasti käyttöön. Toimituksen laajuuteen kuuluu tyypillisesti hankinnat, ohjattu ostaminen, sopimukset ja toimittajien hallinta – kaikki mitä taktiseen hankintaan tarvitaan.

 

Ratkaisuoptimointi

Tarjoamme tukea ja palveluita hankintatoimen transformaation jokaisessa vaiheessa, myös esimerkiksi organisaatioille, joilla on jo mahdollisesti yksi tai useampi SAP Ariba ratkaisuportfolion sovellus käytössään. Teemme nykytila-analyyseja, joiden perusteella organisaatiosi on mahdollista selvittää, kuinka käytössä olevia ratkaisuja on mahdollista optimoida vastaamaan paremmin organisaatiosi tarpeita. Teemme olemassa olevien sovelluskokonaisuuksien ratkaisuoptimointia ja ylläpitoa, ja tuemme asiakkaitamme myös käyttöönoton jälkeen. Autamme organisaatiotasi saavuttamaan hankintatoimen ratkaisuistaan täyden potentiaalin. Ylläpitoasiakkaanamme organisaatiollasi on suora yhteys laajaan kirjoon asiantuntijoita, jotka tekevät hankinnan järjestelmiisi monitorointia, ylläpitoa, pienkehitystä, optimointia ja päivityksiä.

 

Vastuullisuus hankinnassa

Vastuullisuus ei ole vain trendikäs termi, vaan myös kehittyvän lainsäädännön ja globaalien standardien myötä jokaisen organisaation eteen jossain vaiheessa nouseva vuori kiivettäväksi. Hankinta on vastuullisuuden näkökulmasta liiketoiminnan yksi kriittisimmistä osa-alueista, jolla organisaatiosi voi kokea onnistumisia ja olla mukana edistämässä tärkeitä vastuullisuustavoitteita.

Hallinnoimalla organisaatiosi hankintatoimea digitaalisilla, integroituvilla ratkaisuilla ja järjestelmillä voit tukea niin organisaatiosi sisäisten vastuullisuustavoitteiden kuin ulkoisten edellytysten täyttymistä hankinnassa. SAP on teknologisen kehityksen etujoukoissa edistämässä ja innovoimassa ratkaisuja, joilla voidaan entistä perusteellisemmin ja tehokkaammin seurata ja raportoida vastuullisuustavoitteita. SAP Ariba ratkaisuilla on jo nykyisellään mahdollista tuoda vastuullisuus osaksi toimittajavalintaa, ja tämä kehitystyö on jatkuvaa. SAP Ariba hankintatoimen ratkaisuilla saat pääsyn todistetusti monimuotoiseen yritysten verkostoon, josta löydät esim. vähemmistö- ja naisomisteisia yrityksiä, sekä ympäristösertifioituja toimittajia.

LUE LISÄÄ