Kestävyys ja vastuullisuus ovat avainasemassa navigoidessa nykypäivän ”uudessa normaalissa”. Meillä Isletillä tämä tärkeä teema on sydämen asia ja selkeä toimintaamme ajava arvo. Vastuullisuus on kuitenkin ennen kaikkea tekoja.

Kestävyys ja vastuullisuus ovat nousseet viime vuosina suureksi trendiksi lähes kaikilla aloilla. Harjoittamalla kestävää ja vastuullista liiketoimintaa ei pelkästään olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta kaikille, vaan myös vastataan markkinoiden vaatimuksiin. Kuluttajat ja sijoittajat eivät enää hyväksy pelkkää näennäistä sitoutumista kestävyyteen ja vastuullisuuteen, joka tunnetaan myös nimellä ”greenwashing”. Yrityksiltä odotetaankin todellisia tekoja ja näytettäviä tuloksia.

Ensikädessä vastuu yritysten vastuullisuuden edistämisestä on yrityksen johtoryhmällä, ja kaikista yrityksen toiminnoista juuri hankintatoimi on johtoryhmälle yksi tärkeimmistä kanavista harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Hankinnan vastuualueet kattavat lähes kaikki toimitusketjun osa-alueet aina toimittajien valinnasta, palkitsemisjärjestelmistä ja ohjesäännöistä toimittajien monimuotoisuuteen, kehittämiseen ja suorituskyvyn arviointiin. Lyhyesti, hankintajohtajalla on mahdollisuus päättää keneltä, miten ja mitä ostetaan. Juuri he arvioivat onko tarpeen monimuotoistaa ja laajentaa toimitusketjua, kuinka paljon hankitaan paikallisesti, ja tehdäänkö yhteistyötä innovatiivisten ja monimuotoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Kestävän hankintatoimen keskeisimmät haasteet

Tyypillisesti hankintatiimit ovat toimineet melko hitaasti ja reaktiivisesti, perinteisin toimintatavoin. Esimerkki tällaisesta haasteita aiheuttavasta toimintatavasta on manuaalinen riskien pisteytys, joka vie aikaa, on altis virheille ja ohittaa merkittävät markkinasignaalit. Toinen haasteita aiheuttava tekijä on ns. tee-se-itse ratkaisut, jotka saattavat ratkaista ongelmia lyhyellä tähtäimellä, mutta voivat myös aiheuttaa todellisen riskin ohittamalla tiettyjä prosesseja ja vähentämällä näkyvyyttä. Ongelmia aiheuttaa myös toimittajadatan hajanaisuus, joka vaikeuttaa riskienarviointia. Tietoa saatetaan ”varastoida” siellä täällä esim. esityksillä tai sähköpostiviesteillä, jolloin se ei ole helposti saatavilla eikä aina ajantasaista.

Selkeä ongelma ilmenee myös korkean riskin toimittajien käyttämisessä. Oman yrityksesi liiketoiminta on juuri niin kestävää, kuin mitä toimittajasi. On helppo todeta, että merkittäviä tekijöitä on mitattava, mutta ilman universaalia benchmarkia vastuullisuudelle, saattaa kunnioitettavat tavoitteenne osoittautua mahdottomiksi saavuttaa. Joissain organisaatioissa lisähaasteita aiheuttaa turhan monimutkaiset ja byrokraattiset prosessit, jotka vain hidastavat niin kehitystä, kuin toimittajien hyväksyntäprosessia ja onboardingia.

 

Tehdään yhdessä maailmasta parempi paikka kaikille

Vallitseva maailmantilanne on nostanut esille kuinka herkkiä toimitusketjut todellisuudessa ovat. Hankintajohtajille on avautunut mahdollisuus vastata tähän kriisiin ja rakentaa vahvoja ja kestäviä toimitusketjuja, jotka tyydyttävät niin asiakkaat, kuin työntekijät. Miten sitten rakennetaan kestävä toimitusketju? Ensinnäkin, yrityksesi tulee huomioida käyttämienne toimittajien sosiaaliset vaikutukset ja varmistettava heidän sitoutumisensa sosiaalisesti kestävän liiketoiminnan periaatteisiin. Helpoiten tämä käy, kun yrityksesi käyttää auditoituja toimittajia globaalista yhteisöstä. Olennaista kestävässä toimitusketjussa on myös sen monimuotoisuus. SAP Ariba hankintatoimen ratkaisuilla saat pääsyn todistetusti monimuotoiseen yritysten verkostoon, josta löydät esim. vähemmistö- ja naisomisteisia yrityksiä, sekä ympäristösertifioituja toimittajia.

Toimitusketjujen kestävyydestä ei voi keskustella huomioimatta ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutos on aiheuttanut ja tulee jatkossakin aiheuttamaan häiriöitä toimitusketjuille. Kun toimitusketjua hallinnoidaan integroidulla hankintatoimen ratkaisulla, voidaan häiriöiden vaikutuksia ennakoida ja minimoida, yrityksesi vastuullisuustavoitteet ja -linjaukset huomioiden. Käytännössä yrityksesi on mahdollista pienentää hiilijalanjälkeään esimerkiksi tekemällä läpinäkyvää ja läheistä markkinasignaaleihin ja vaatimuksiin pohjautuvaa yhteistyötä toimittajiesi kanssa, jolloin voit vähentää liiallista puskurivaraston pitoa ja ylimääräisiä kuljetuksia. Voit minimoida toimituksista aiheutuvia liiketoiminnan häiriöitä tekemällä varastonsuunnittelutyötä yhdessä toimittajan kanssa.

 

Miten SAP Ariba tukee kestävää hankintatoimea

Vaikka aihe on monimutkainen ja moniulotteinen, on vastaus silti yksinkertainen. SAP Ariba mahdollistaa läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden. Kun tarvittava, ajantasainen ja luotettava data on saatavilla yhdessä paikassa, voi yrityksesi hankintatoimi tehdä päätöksiä ja toimia kestävyyden ja vastuullisuuden arvoja kunnioittaen. Oman toimintanne lisäksi voitte osaltanne voimaannuttaa muita verkoston toimittajia toimimaan kestävyyden periaatteiden mukaisesti priorisoimalla kestävästi toimivia toimittajia omissa hankinnoissanne. SAP Ariba ratkaisuilla hankintatiimit voivat kääntää kestävyyden ja vastuullisuuden haasteet mahdollisuuksiksi, suojata ja edistää organisaationsa mainetta ja brändiä, ja vastata asiakkaiden ja sijoittajien asettamiin vaatimuksiin.

Tutustu hankintatoimen palvelutarjoomaamme täällä

Käännä yrityksesi kurssi kohti kestävämpiä toimitusketjuja ja ota rohkeasti yhteyttä:

Jenni Lonka

CBO Intelligent Spend Management, Isletter

jenni.lonka@isletgroup.fi

+358 40 567 5037

#SAPAriba #SAPAribaProcurement #ProcurementTransformation #Sustainability #Responsibility #SustainableSupplyChain
Like what you read? Share this!