TIETOSUOJASELOSTEET

Tietosuoja on vastuullisuutta. Kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn.

Tutustu alta rekisteriselosteisiimme:

ISLET GROUP OY:N MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Islet Group Oy ja sen tytäryhtiöt (listattu alla) määrittelevät yhdessä henkilötietojen prosessoinnin tarkoitukset ja perusteet. Yritykset ovat yhdessä rekisterinpitäjiä. Islet Group Oy omistaa määräenemmistön tytäryhtiöistä ja toimii Rekisteröidyn yhteyspisteenä. Pääasiallisena toimivaltaisena valvontaviranomaisena toimii Suomen toimivaltainen valvontaviranomainen. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat alla.

Islet Group Oy
Y-tunnus: 1445054-7
Metsänneidonkuja 12
02130 Espoo

sekä Islet Group Oy:n tytäryhtiöt
Islet Innovations Oy (y-tunnus: 3177120-3)
Islet Intelligence Oy (y-tunnus: 3207476-8)
Islet Group Kft (Unkari: VAT: 12552652-2-43)

[jäljempänä ”Islet”]

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Janina Luoto
Sähköposti: dataprotection(at)isletgroup.fi

3. Rekisterin nimi
Islet:n Markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Käytämme olemassa olevien, entisten sekä potentiaalisten asiakkaiden tietoja markkinointitarkoituksiin. Näitä tarkoituksia on esimerkiksi ilmoitukset tulevista kampanjoista sekä uutiskirjeen lähettäminen. Käytämme tietoja myös suoramarkkinointiin. Lisäksi ylläpidämme Isletin nettisivuja ja keräämme sieltä tietoa, jonka tarkoituksena on jakaa ajankohtaista tietoa yrityksemme toiminnasta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:
– Etunimi, sukunimi ja titteli
– Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
– Edustaman yhtiön nimi ja yhteystiedot
– Suoramarkkinointikiellot
– Osallistuminen koulutustapahtumiin
– Verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto

6. Henkilötietojen säilytysaika
Islet säilyttää henkilötietoja markkinointirekisterissä enintään viisi vuotta markkinointisuhteen päättymisestä. Markkinointisuhteen päättyminen lasketaan viimeisimmästä yhteydenotosta Rekisteröityyn.

Turhat ja vanhentuneet tiedot poistetaan ajoittain asianmukaisesti.

7. Rekisterin tietolähteet
Asiakkaiden edustajia koskevia tietoja saamme asiakassuhteen perusteella asiakkaana olevalta yhtiöltä tai suoraan rekisteröidyltä. Lisäksi keräämme tietoja internet-sivujemme välityksellä.

Potentiaalisia asiakkaita koskevia henkilötietoja saamme seuraavista lähteistä:
– Henkilöltä itseltään esimerkiksi yhteydenoton tai käyntikortin kautta;
– LinkedIn;
– Fonecta;
– Yritysten omat internet-sivut (Google);
– Yritysten vaihde;
– Tapahtumien osallistujalista.

8. Tietojen kerääminen internet-sivuiltamme
Käytössämme on Google Analytics, joka kerää tietoa nettisivuiltamme. Google Analytics kerää mm. seuraavia tietoja:
– Käytetty kieli
– Sijainti (maa ja kaupunki), Google Analytics ei kerro vierailijan IP-osoitetta
– Käytetty laite ja selain
– Kävijän käyttäytyminen: onko ensimmäinen vierailu, missä sivuilla käydään, kuinka pitkä vierailu on ja mikä on navigaatiopolku

Lisätietoa Google Analyticsistä: https://support.google.com/analytics/.

9. Henkilötietojen luovutukset
Islet luovuttaa tietoja asiakkuudenhallintajärjestelmän ja tiedotteiden lähetysjärjestelmää ylläpitäville yrityksille. Tällä hetkellä käytössämme on SAP:in asiakkuudenhallintajärjestelmä ja MailChimpin tiedotteiden lähetysjärjestelmä. Henkilötietoja luovutetaan lisäksi Microsoftille, joka tarjoaa Islet:lle IT-palvelua, jossa tietoja säilytetään.

10. Henkilötietojen siirto EU-tai ETA-alueen ulkopuolelle
Siirrämme tietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin, tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Kaikissa tilanteissa siirrämme tietojasi ainoastaan jollakin alla mainitulla lainmukaisella perusteella:
– tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä;
– henkilötietojen käsittelijä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet ja jos rekisteröityjen saatavilla on täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia ja tehokkaita oikeussuojakeinoja; tai
– olet antanut siirtoon nimenomaisen suostumuksen tai siirtoon on muu laillinen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan unionin hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

MailChimp kuuluu Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen hyväksymään Privacy Shield -järjestelyyn.

11. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Islet käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja pyrkii kehittämään järjestelmiään jatkuvasti. Rekisteri sijaitsee Microsoftin pilvipalvelussa ja Microsoft on suojannut rekisterin asianmukaisin organisatorisin ja teknisin keinoin (Microsoft Trust Center). Rekisteriin on pääsy vain Islet:n valtuuttamilla henkilöillä, joiden työnkuvaan kuuluu markkinointiin osallistuminen.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Islet:n lähettämissä viesteissä on joko linkki, josta voit estää suoramarkkinoinnin jatkossa, tai vaihtoehtoisesti voit vastata viestiin pyynnöllä lopettaa
suoramarkkinointi jatkossa.

Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus:
– saada tieto henkilötietojen käsittelystä;
– saada pääsy tietoihin ja tarkastaa itseään koskevat tiedot;
– vaatia virheellisten ja epätarkkojen tietojen oikaisemista tai täydentämistä;
– vaatia tietojen poistamista;
– vaatia käsittelyn rajoittamista;
– vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietoja käsitellään Islet:n oikeutetun edun perusteella;
– saada rekisterinpitäjälleen toimittamat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle;
– vastustaa henkilötietojen käsittelyä;
– peruuttaa antamansa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu annettuun suostumukseen.

Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntönsä. Lisäksi voimme varmentaa henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Saatamme kieltäytyä esittämästäsi pyynnöstä tietosuojalaissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli kokee ettei Islet ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

13. Yhteydenotot
Kysymykset henkilötietojen käsittelystä tai rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen:

Tietosuoja
Islet Group Oy
Metsänneidonkuja 12
02130 Espoo
Sähköposti: dataprotection(at)isletgroup.fi

Islet pyrkii vastaamaan pyyntöihin mahdollisimman pian. Pyyntöihin vastataan kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa, ellei ole erityistä syytä pidentää tätä kuukauden määräaikaa.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tarvittaessa saatamme muuttaa tämän tietosuojaselosteen sisältöä. Ilmoitamme muutoksista rekisteröidyille, jotka voivat tarkastaa tehdyt muutokset.

Tietosuojaseloste on päivitetty: 8.8.2023

 

ISLET GROUP OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Islet Group Oy ja sen tytäryhtiöt (listattu alla) määrittelevät yhdessä henkilötietojen prosessoinnin tarkoitukset ja perusteet. Yritykset ovat yhdessä rekisterinpitäjiä. Islet Group Oy omistaa määräenemmistön tytäryhtiöistä ja toimii Rekisteröidyn yhteyspisteenä. Pääasiallisena toimivaltaisena valvontaviranomaisena toimii Suomen toimivaltainen valvontaviranomainen. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat alla.

Islet Group Oy
Y-tunnus: 1445054-7
Metsänneidonkuja 12
02130 Espoo

sekä Islet Group Oy:n tytäryhtiöt
Islet Innovations Oy (y-tunnus: 3177120-3)
Islet Intelligence Oy (y-tunnus: 3207476-8)
Islet Group Kft (Unkari: VAT: 12552652-2-43)

[jäljempänä ”Islet”]

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Janina Luoto
Sähköposti: dataprotection(at)isletgroup.fi

3. Rekisterin nimi
Islet:n Asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Asiakkaiden edustajien henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakaspalveluun sekä niihin liittyvän viestinnän hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään myös asiakaspalautteen keräämiseen ja käsittelyyn.

Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan ja Islet:n välisen sopimuksen täytäntöönpano eli asiakassuhde.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:
– Etunimi, sukunimi ja titteli
– Yhteystiedot: puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– Edustaman yhtiön nimi ja yhteystiedot
– Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute, ellei anonyymi kysely

6. Henkilötietojen säilytysaika
Islet säilyttää asiakkaidensa edustajia koskevia henkilötietoja asiakasrekisterissä asiakassuhteen ajan ja viisi vuotta tämän päättymisestä. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan rekisteristä. Asiakassuhde katsotaan päättyneeksi, kun asiakkaan kanssa ei ole voimassa olevia sopimuksia.

Mikäli asiakkaan edustaja lopettaa työskentelyn yrityksessä, hänen henkilötietonsa passivoidaan järjestelmässä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden edustajia koskevien tietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen. Voimme siis saada tietoja asiakkaana olevalta yhtiöltä tai suoraan rekisteröidyltä.

8. Henkilötietojen luovutukset
Luovutamme asiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja Islet:n yhteistyökonsultteina toimiville alihankkijoille ainoastaan asiakassuhteen ylläpitämisen mahdollistamiseksi ja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi luovutamme tietoja
käyttämäämme asiakkuudenhallintajärjestelmää ylläpitävälle yritykselle. Tällä hetkellä käytössämme on SAP:in asiakkuudenhallintajärjestelmä.

9. Henkilötietojen siirto EU-tai ETA-alueen ulkopuolelle
Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Islet käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja pyrkii kehittämään järjestelmiään jatkuvasti. Rekisteri on suojattu palomuurilla, salasanalla ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisteriin on pääsy vain Islet:n valtuuttamilla henkilöillä, joiden työnkuvaan kuuluu asiakkaiden kanssa kommunikointi.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus:
– saada tieto henkilötietojen käsittelystä;
– saada pääsy tietoihin ja tarkastaa itseään koskevat tiedot;
– vaatia virheellisten ja epätarkkojen tietojen oikaisemista tai täydentämistä;
– vaatia tietojen poistamista;
– vaatia käsittelyn rajoittamista;
– saada rekisterinpitäjälleen toimittamat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle;
– vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntönsä. Lisäksi voimme varmentaa henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Saatamme kieltäytyä esittämästäsi pyynnöstä tietosuojalaissa säädetyllä perusteella.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli kokee ettei Islet ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

12. Yhteydenotot
Kysymykset henkilötietojen käsittelystä tai rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen:

Tietosuoja
Islet Group Oy
Metsänneidonkuja 12
02130 Espoo
Sähköposti: dataprotection(at)isletgroup.fi

Islet pyrkii vastaamaan pyyntöihin mahdollisimman pian. Pyyntöihin vastataan kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa, ellei ole erityistä syytä pidentää tätä kuukauden määräaikaa.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tarvittaessa saatamme muuttaa tämän tietosuojaselosteen sisältöä. Ilmoitamme muutoksista rekisteröidyille, jotka voivat tarkastaa tehdyt muutokset.

Tietosuojaseloste on päivitetty: 8.8.2023

ISLET GROUP OY:N KUMPPANIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä
Islet Group Oy ja sen tytäryhtiöt (listattu alla) määrittelevät yhdessä henkilötietojen prosessoinnin tarkoitukset ja perusteet. Yritykset ovat yhdessä rekisterinpitäjiä. Islet Group Oy omistaa määräenemmistön tytäryhtiöistä ja toimii Rekisteröidyn yhteyspisteenä. Pääasiallisena toimivaltaisena valvontaviranomaisena toimii Suomen toimivaltainen valvontaviranomainen. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat alla.

Islet Group Oy
Y-tunnus: 1445054-7
Metsänneidonkuja 12
02130 Espoo

sekä Islet Group Oy:n tytäryhtiöt
Islet Innovations Oy (y-tunnus: 3177120-3)
Islet Intelligence Oy (y-tunnus: 3207476-8)
Islet Group Kft (Unkari: VAT: 12552652-2-43)

[jäljempänä yhdessä ”Islet”]

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tommi Luoto
Sähköposti: dataprotection(at)isletgroup.fi

3. Rekisterin nimi
Islet:n Kumppanirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisterissä käsitellään Islet:n yhteistyökonsulttien ja kumppanien henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään yhteistyökonsulttien ja kumppanien konsulttien resursoimiseksi Islet:n asiakkaiden projekteihin. Tämä perustuu yhteistyökonsultin/kumppanin ja Islet:n väliseen sopimukseen. Henkilötietoja käsitellään myös yhteydenottoon konsulttien kanssa sekä muun muassa palkkioiden maksamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Islet:n ja yhteistyökonsultin/kumppanin välisen sopimuksen täytäntöönpaneminen. Henkilötietojen säilyttäminen sopimussuhteen loppumisen jälkeen perustuu Islet:n oikeutettuun etuun rekisterinpitäjänä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:
– Etunimi ja sukunimi
– Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– LinkedIn profiili
– Koulutustiedot ja työkokemusta kuvaavat tiedot
– Kuva

6. Henkilötietojen säilytysaika
Kumppaniyrityksiin ja yhteistyökonsultteihin liittyviä henkilötietoja säilytetään sopimussuhteen ajan sekä viisi vuotta tämän sopimussuhteen päättymisestä. Tämän jälkeen tiedot poistetaan manuaalisesti.

7. Rekisterin tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

8. Henkilötietojen luovutukset
Henkilötietoja luovutetaan Islet:n ja niiden asiakkaiden välillä, joille projektia tarjotaan tai tehdään. Henkilötietoja luovutetaan lisäksi Microsoftille, joka tarjoaa Islet:lle IT-palvelua, jossa tietoja säilytetään.

9. Henkilötietojen siirto EU-tai ETA-alueen ulkopuolelle
Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Islet käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja pyrkii kehittämään järjestelmiään jatkuvasti. Rekisteri on suojattu palomuurilla, käyttöoikeuksilla ja verkkoyhteyksien salauksella sekä salasanalla. Rekisteriin on pääsy vain Islet:n valtuuttamilla henkilöillä, joilla työnsä puolesta on tarve päästä rekisteriin.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus:
– saada tieto henkilötietojen käsittelystä;
– saada pääsy tietoihin ja tarkastaa itseään koskevat tiedot;
– vaatia virheellisten ja epätarkkojen tietojen oikaisemista tai täydentämistä;
– vaatia tietojen poistamista;
– vaatia käsittelyn rajoittamista;
– vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietoja käsitellään Islet:n oikeutetun edun perusteella;
– saada rekisterinpitäjälleen toimittamat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle;
– vastustaa henkilötietojen käsittelyä;
– peruuttaa antamansa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu annettuun suostumukseen.

Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntönsä. Lisäksi voimme varmentaa henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Saatamme kieltäytyä esittämästäsi pyynnöstä tietosuojalaissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli kokee ettei Islet ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

12. Yhteydenotot
Kysymykset henkilötietojen käsittelystä tai rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen:

Tietosuoja
Islet Group Oy
Metsänneidonkuja 12
02130 Espoo
Sähköposti: dataprotection(at)isletgroup.fi

Islet pyrkii vastaamaan pyyntöihin mahdollisimman pian. Pyyntöihin vastataan kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa, ellei ole erityistä syytä pidentää tätä kuukauden määräaikaa.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tarvittaessa saatamme muuttaa tämän tietosuojaselosteen sisältöä. Ilmoitamme muutoksista rekisteröidyille, jotka voivat tarkastaa tehdyt muutokset.

Tietosuojaseloste on päivitetty: 8.8.2023

ISLET GROUP OY:N REKRYTOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä
Islet Group Oy ja sen tytäryhtiöt (listattu alla) määrittelevät yhdessä henkilötietojen prosessoinnin tarkoitukset ja perusteet. Yritykset ovat yhdessä rekisterinpitäjiä. Islet Group Oy omistaa määräenemmistön tytäryhtiöistä ja toimii Rekisteröidyn yhteyspisteenä. Pääasiallisena toimivaltaisena valvontaviranomaisena toimii Suomen toimivaltainen valvontaviranomainen. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat alla.

Islet Group Oy
Y-tunnus: 1445054-7
Metsänneidonkuja 12
02130 Espoo

sekä Islet Group Oy:n tytäryhtiöt
Islet Innovations Oy (y-tunnus: 3177120-3)
Islet Intelligence Oy (y-tunnus: 3207476-8)
Islet Group Kft (Unkari: VAT: 12552652-2-43)

[jäljempänä yhdessä ”Islet”]

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Eriika Hiltunen
Sähköposti: dataprotection(at)isletgroup.fi

3. Rekisterin nimi
Islet:n Rekrytointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisterissä käsitellään Islet:n työnhakijoiden henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään rekrytointiprosessin mahdollistamiseksi. Tietoja käsitellään muun muassa hakijoiden arviointiin ja rekrytoinnin kehittämiseen sekä yhteydenpitoon hakijoiden kanssa. Tietoja voidaan myös säilyttää myöhempiä rekrytointitarpeita varten sekä mahdollisiin kanteisiin vastaamiseksi. Suosittelijoita koskevia henkilötietoja käsitellään työnhakijan itse suosittelijaltaan saaman luvan perusteella. Lisäksi henkilötietoja saatetaan käyttää hakijoiden henkilöarviointiin, jolloin apuna käytetään ulkoista rekrytointikonsulttia.

Rekrytointiprosessin mahdollistamisen osalta, henkilötietojen käsittelyn peruste on Islet:n oikeutettu etu. Tietojen säilyttämiseksi kanteiden osalta, perusteena on Islet:n lakisääteinen velvollisuus. Henkilöarviointien osalta käsittelyn peruste on työnhakijan suostumus. Mikäli työnhakija kieltäytyy antamasta suostumusta arviointiin, on hänellä riski siitä, ettei rekrytointiprosessia hänen kanssaan voida jatkaa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:
– Etunimi ja sukunimi
– Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– LinkedIn profiili
– Syntymäaika ja kansalaisuus (mikäli hakija ilmoittaa sen)
– Valokuva (mikäli hakija lähettää sen)
– Koulutustiedot ja työkokemusta kuvaavat tiedot
– Henkilöarviointien tulokset
– Rekrytointiprosessin etenemiseen ja valintaan liittyvät tiedot
– Suosittelijoiden yhteystiedot
– Muut hakijan ilmoittamat tiedot

6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekrytointiprosessin ajan sekä viisi vuotta sen päättymisestä. Rekrytointiprosessin katsotaan loppuneen, kun hakijoille on ilmoitettu rekrytointiprosessin tulokset. Viiden vuoden jälkeen tiedot poistetaan manuaalisesti järjestelmistä.

Hakija voi kieltää henkilötietojensa säilyttämisen rekrytointiprosessin jälkeen, mutta tässäkin tilanteessa tarvittavia tietoja säilytetään kaksi vuotta, jotta Islet voi vastata mahdollisiin lainmukaisiin kanteisiin. Kahden vuoden kuluttua tiedot poistetaan manuaalisesti järjestelmistä.

7. Rekisterin tietolähteet
Tiedot saadaan ensisijaisesti työnhakijalta. Valikoiduissa tapauksissa saatetaan käyttää ulkoista rekrytointikumppania tai ulkoista rekrytointikonsulttia, joka suorittaa hakijan henkilöarvioinnin. Mahdollisen rekrytointikonsultin arviointiin liittyviä henkilötietoja saadaan myös kyseiseltä rekrytointikonsultilta.

8. Henkilötietojen luovutukset
Lähtökohtaisesti emme luovuta henkilötietojasi. Tarvittaessa erityistilanteessa henkilötietoja luovutetaan ulkopuoliselle rekrytointikonsultille, joka tekee henkilöarvioinnin.

Henkilötietoja luovutetaan lisäksi Microsoftille, joka tarjoaa Isletille IT-palvelua, jossa tietoja säilytetään.

9. Henkilötietojen siirto EU-tai ETA-alueen ulkopuolelle
Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Islet käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja pyrkii kehittämään järjestelmiään jatkuvasti. Rekisteri on suojattu mm. palomuurilla, käyttöoikeuksilla ja verkkoyhteyksien salauksella. Rekisteriin on pääsy vain Islet:n valtuuttamilla henkilöillä, joilla työnsä puolesta on tarve päästä rekisteriin.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus:
– saada tieto henkilötietojen käsittelystä;
– saada pääsy tietoihin ja tarkastaa itseään koskevat tiedot;
– vaatia virheellisten ja epätarkkojen tietojen oikaisemista tai täydentämistä;
– vaatia tietojen poistamista;
– vaatia käsittelyn rajoittamista;
– vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietoja käsitellään Islet:n oikeutetun edun perusteella;
– saada rekisterinpitäjälleen toimittamat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle;
– vastustaa henkilötietojen käsittelyä;
– peruuttaa antamansa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu annettuun suostumukseen.

Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntönsä. Lisäksi voimme varmentaa henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Saatamme kieltäytyä esittämästäsi pyynnöstä tietosuojalaissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli kokee ettei Islet ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

12. Yhteydenotot
Kysymykset henkilötietojen käsittelystä tai rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen:

Tietosuoja
Islet Group Oy
Metsänneidonkuja 12
02130 Espoo
Sähköposti: dataprotection(at)isletgroup.fi

Islet pyrkii vastaamaan pyyntöihin mahdollisimman pian. Pyyntöihin vastataan kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa, ellei ole erityistä syytä pidentää tätä kuukauden määräaikaa.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tarvittaessa saatamme muuttaa tämän tietosuojaselosteen sisältöä. Ilmoitamme muutoksista rekisteröidyille, jotka voivat tarkastaa tehdyt muutokset.

Tietosuojaseloste on päivitetty: 8.8.2023

ISLET GROUP OY:N OSAKE- JA OSAKASLUETTELOREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä
Islet Group Oy ja sen tytäryhtiöt (listattu alla) määrittelevät yhdessä henkilötietojen prosessoinnin tarkoitukset ja perusteet. Yritykset ovat yhdessä rekisterinpitäjiä. Islet Group Oy omistaa määräenemmistön tytäryhtiöistä ja toimii Rekisteröidyn yhteyspisteenä. Pääasiallisena toimivaltaisena valvontaviranomaisena toimii Suomen toimivaltainen valvontaviranomainen. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat alla.

Islet Group Oy
Y-tunnus: 1445054-7
Metsänneidonkuja 12
02130 Espoo

sekä Islet Group Oy:n tytäryhtiöt
Islet Innovations Oy (y-tunnus: 3177120-3)
Islet Intelligence Oy (y-tunnus: 3207476-8)
Islet Group Kft (Unkari: VAT: 12552652-2-43)

[jäljempänä yhdessä ”Islet”]

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Janina Luoto
Sähköposti: dataprotection(at)isletgroup.fi

3. Rekisterin nimi
Islet:n Osake- ja osakasluettelorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisterissä käsitellään osakkeenomistajien henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään osakkeenomistajien listaamiseen ja heidän omistussuhteidensa määrittelemiseen. Osake- ja osakasluetteloa käytetään myös
näiden omistussuhteiden osoittamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Islet:n lakisääteinen velvollisuus ylläpitää osake- ja osakasluetteloa yhtiön omistuksesta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:
– Etunimi ja sukunimi
– Osoite
– Omistustiedot

6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä Islet:n olemassaolon ajan tai ainakin niin kauan kuin rekisteröity omistaa osan Islet:stä. Henkilön myydessä omistuksensa Isletistä, poistetaan myös häntä koskevat tiedot.

7. Rekisterin tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Omistusta koskevat tiedot, kuten osakkeen numero, saadaan yhtiöltä.

8. Henkilötietojen luovutukset
Osakas- ja osakeluettelon julkisuuden vuoksi tietoja voidaan luovuttaa kenelle tahansa niitä pyytävälle. Lisäksi tietoja luovutetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle sekä verottajalle. Henkilötietoja luovutetaan lisäksi Microsoftille, joka tarjoaa Islet:lle IT-palvelua, jossa tietoja säilytetään.

9. Henkilötietojen siirto EU-tai ETA-alueen ulkopuolelle
Emme säännönmukaisesti siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kuitenkin osake- ja osakasluettelon julkisuuden vuoksi, luettelo on annettava kaikille sitä pyytäville, myös mahdollisesti EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Islet käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja pyrkii kehittämään järjestelmiään jatkuvasti. Rekisteri on suojattu mm. palomuurilla, käyttöoikeuksilla ja verkkoyhteyksien salauksella. Rekisteriin on pääsy vain Islet:n valtuuttamilla henkilöillä Yhtiön johdosta ja omistajista.

Rekisterin tiedot ovat julkisia, joten jokaisella on oikeus saada pyynnöstä kopio. Islet ei kuitenkaan säilytä paperikopiota rekisteristä.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus:
– saada tieto henkilötietojen käsittelystä;
– saada pääsy tietoihin ja tarkastaa itseään koskevat tiedot;
– vaatia virheellisten ja epätarkkojen tietojen oikaisemista tai täydentämistä;
– vaatia tietojen poistamista;
– vaatia käsittelyn rajoittamista;
– vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietoja käsitellään Islet:n oikeutetun edun perusteella;
– saada rekisterinpitäjälleen toimittamat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle;
– vastustaa henkilötietojen käsittelyä;
– peruuttaa antamansa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu annettuun suostumukseen.

Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntönsä. Lisäksi voimme varmentaa henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Saatamme kieltäytyä esittämästäsi pyynnöstä tietosuojalaissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli kokee ettei Islet ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

12. Yhteydenotot
Kysymykset henkilötietojen käsittelystä tai rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen:

Tietosuoja
Islet Group Oy
Metsänneidonkuja 12
02130 Espoo
Sähköposti: dataprotection(at)isletgroup.fi

Islet pyrkii vastaamaan pyyntöihin mahdollisimman pian. Pyyntöihin vastataan kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa, ellei ole erityistä syytä pidentää tätä kuukauden määräaikaa.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tarvittaessa saatamme muuttaa tämän tietosuojaselosteen sisältöä. Ilmoitamme muutoksista rekisteröidyille, jotka voivat tarkastaa tehdyt muutokset.

Tietosuojaseloste on päivitetty: 23.8.2021